Algemene Voorwaarden AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling
____________________________________________________________

 

Definities

AZ: AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. AZ is geen uitzendbureau. AZ stelt dus geen medewerkers ter beschikking en heeft geen allocatiefunctie. AZ is dus zelf nooit de werkgever.

klant: degene die diensten betrekt van AZ

kandidaat: natuurlijk persoon of ZZP’er, degene die solliciteert op een vacature, werk zoekt via AZ of staat ingeschreven als werkzoekende in het systeem van AZ.

diensten: werving en selectie, recruitment as a service, arbeidsbemiddeling, consultancy

werving en selectie (W&S): dienst waarbij AZ voor de klant kandidaten zoekt op basis van een percentage van het jaarloon van de door klant in dienst te nemen kandidaat, tenzij een ander soort tarief(structuur) is overeengekomen met klant.

recruitment as a service (RaaS): dienst waarbij AZ kandidaten zoekt in opdracht van klant op basis van uurtarief + btw.

arbeidsbemiddeling: zoeken door AZ in opdracht van klant van een geschikte kandidaten voor uitleners en/of werkgevers.

consultancy: advisering door AZ aan klant in de ruimste zin des woords over werving, selectie, arbeidsbemiddeling, CAO-toepassing, en alles wat met arbeidsbemiddeling te maken heeft.

AV: deze Algemene Voorwaarden

offerte: aanbod tot dienstverlening door AZ aan klant, met prijsstelling en gedetailleerde weergave van de diensten die aan de betreffende klant worden geleverd.

opdracht: de overeenkomst tussen de klant als opdrachtgever en AZ als opdrachtnemer. Dit is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW. Hierin staat wat de klant voor dienst wil betrekken en wat de prijs is die AZ daarvoor in rekening brengt.

tarief: dit kan afhankelijk van de dienst een uurtarief, of een tarief dat is gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren van een kandidaat of een tarief op basis van het salaris van de te plaatsen kandidaat zijn

starttarief: AZ kan een starttarief in rekening brengen. Als AZ dit doet, staat dat in de offerte van AZ vermeld

uitlener: uitzendbureau of detacheringsbureau dat zelf formeel werkgever is en werknemers uitleent aan inleners tegen een fee
werkgever: bedrijf dat formeel en materieel werkgever van werknemers is.

fee: hetgeen AZ factureert voor haar werkzaamheden

 

Werkingssfeer

Op alle diensten van AZ zijn deze AV van toepassing. AZ accepteert geen inkoopvoorwaarden van klanten.

 

Werkwijze

AZ werkt uitsluitend op basis van een door klant getekende offerte. De getekende offerte is de bevestiging van de opdracht.

 

Exclusiviteit

De kandidaten die AZ aanbiedt aan klant worden niet tevens aan een andere klant aangeboden, tenzij deze door klant worden afgewezen of uit dienst gaan bij klant.

Inspanningsverplichting

AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatsverplichting.

AZ spant zich in om de opdracht naar behoren uit te voeren en handelt daarbij als een goed vakman.

 

Verplichtingen van klant

Klant is verplicht aan AZ alle door AZ gevraagde informatie te verstrekken.

Klant is verplicht de facturen van AZ te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, of - indien schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen – binnen die schriftelijk overeengekomen afwijkende termijn.

Klant is verplicht zich te houden aan de Nederlandse arbeidswetgeving en de CAO (‘s) die van toepassing zijn op klant en/of haar opdrachtgever, de inlener. E.e.a. op straffe van verbeurte van een zonder ingebrekestelling en niet voor verrekening of rechterlijke matiging vatbare boete van minimaal 3x en maximaal 10x het gemiddelde maandsalaris van de geplaatste kandidaat (met een minimum van het WML voor 40 uur per week) per overtreding.

AZ heeft in dat geval het recht de betreffende kandidaat terug te trekken en de opdracht onmiddellijk te beëindigen. Na terugtrekking van de kandidaat en beëindiging van de opdracht blijft klant toch de commissie zoals verwoord in de opdracht verschuldigd aan AZ.

NB: Deze boete wordt verbeurd aan AZ, maar AZ zal deze boete inzetten om de geplaatste kandidaten schadeloos te stellen.
Klant die tevens de formele werkgever is van de te werven en te plaatsen kandidaat, is verplicht om, als klant huisvesting verstrekt aan de kandidaat, te zorgen dat deze voldoet aan de normen van SNF (Stichting Normering Flexwonen), de normale eisen van hygiëne en aan de eisen van (brand- en bouwkundige) veiligheid en dat de accommodatie werkende sanitaire voorzieningen waaronder toilet, douche, wastafel, wasmachine biedt, alsmede een keuken voorzien van (ten minste) een koelkast, kookgelegenheid en magnetron.

 

Aanbrengen nieuwe kandidaten door geplaatste kandidaten

Het komt voor dat geplaatste kandidaten familieleden, vrienden of bekenden zelf aanbrengen bij klant bij wie zij door AZ zijn geplaatst. Indien klant familieleden, vrienden, of bekenden van door AZ aangebrachte kandidaten in dienst neemt, zonder tussenkomst van AZ, geldt dat AZ daarvoor 50 % van het normale tarief dat normaliter zou gelden bij bemiddeling of werving en selectie van dat familielid, vriend of bekende in rekening brengt bij klant.

 

Verbod om door AZ aangedragen kandidaten buiten AZ om aan te nemen

Het is klant niet toegestaan om tijdens of binnen 12 maanden na de voltooiing/beëindiging van de opdracht, kandidaten die bij klant zijn aangebracht/met klant in contact zijn gebracht door AZ zonder tussenkomst van AZ, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect, hetzij zelfstandig, hetzij met tussenkomst van derden, in loondienst te nemen of als ZZP of via een rechtspersoon werk voor zich of een aan klant gelieerde onderneming te laten verrichten. E.e.a. op straffe van verbeurte van een zonder ingebrekestelling opeisbare, niet voor rechtelijke matiging of verrekening vatbare boete van 200 % van het geoffreerde tarief, welke boete betaald moet worden aan AZ.

Urennorm en recht van AZ op plaatsing elders en vervanging kandidaat

Indien AZ in opdracht van klant kandidaten voorstelt om te werken op urenbasis, en klant gaat met die kandidaat een ZZP- of arbeidsovereenkomst (in welke vorm dan ook) aan voor het in de opdracht verwoorde aantal uren, maar klant biedt de betreffende kandidaat niet de volledige uren werk aan zoals in de opdracht verwoord, dan is AZ gerechtigd de betreffende kandidaat elders te plaatsen. AZ heeft dan tevens het recht een nieuwe kandidaat te zoeken voor de opdracht voor het aantal daadwerkelijke uren die klant klaarblijkelijk kan bieden.

 

Facturatie arbeidsbemiddeling

AZ factureert aan klant ofwel per door de kandidaat gewerkt uur, maar dit kan ook zijn per dag, per week, etc. Het gaat om de daadwerkelijk gewerkte uren. Klant is verplicht aan AZ om binnen de tussen AZ en klant overeengekomen termijn (dit kan bijvoorbeeld een week, periode van 4 weken of maand zijn) een overzicht aan AZ te verstrekken van de door de kandidaat gewerkte uren. Op basis daarvan factureert AZ aan klant.

Elke factuur van AZ dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door klant aan AZ.
Facturatie werving en selectie

AZ factureert de eerste 50 % van haar met klant overeengekomen fee bij aanvang van de opdracht en de tweede 50 % na het einde van de proeftijd. Indien geen proeftijd met de geplaatste kandidaat wordt overeengekomen, wordt de tweede 50% door AZ aan klant gefactureerd na ommekomst van 1 maand na indiensttreding van kandidaat bij klant.

Elke factuur van AZ dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door klant aan AZ.

 

Kosten assessment

AZ kan eventuele assessment tools inzetten bij het werven en selecteren van kandidaten. De kosten van deze tools zal AZ aan klant factureren. De kosten van deze tools zijn aldus niet inbegrepen in de fee. AZ schat van tevoren zo goed mogelijk in wat de kosten van assessment tools zullen zijn in elk specifiek geval.

 

Ontslag in proeftijd

Indien kandidaat in de proeftijd wordt ontslagen, en AZ krijgt opdracht een nieuwe kandidaat te zoeken, betaalt de klant de tweede 50% pas als de nieuwe kandidaat is geplaatst, ongeacht of deze een proeftijd heeft. Van AZ kan slechts één keer vervanging ivm ontslag tijdens proeftijd worden gevergd voor elke functie waarvoor AZ voor klant kandidaten zoekt.

 

Vervanging

Klant heeft recht op vervanging van een geplaatste kandidaat als deze aantoonbaar niet over de vereiste kennis, kunde en vaardigheden beschikt die nodig zijn voor de correcte uitoefening van de taken die aan deze kandidaat worden opgedragen en van welke taken voor AZ duidelijk was dat deze vanaf de datum van plaatsing tot de taken van die kandidaat zouden gaan behoren.

De beoordeling van de vraag of een kandidaat niet voldoet is aan AZ op basis van alle informatie die AZ ten dienste staat en tevens met inachtneming van de omstandigheden van het geval.

Niet tijdige betaling: incassokosten en wettelijke handelsrente
Betaalt klant de factuur van AZ niet tijdig of niet volledig, dan is klant vanaf de 15e dag na factuurdatum incassokosten van 15 % verschuldigd aan AZ en loopt vanaf de 15e dag na factuurdatum rente over de verschuldigde hoofdsom van 2 % per maand.

 

Beëindiging opdracht door AZ

AZ kan te allen tijde de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

AZ kan de opdracht met onmiddellijke ingang zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen middels een mededeling per e-mail of brief, indien AZ niet wordt betaald, indien AZ niet binnen redelijke tijd de benodigde informatie van klant ontvangt of indien het AZ ter ore komt dat klant zich niet houdt aan een van de hiervoor vermelde verplichtingen, zoals (maar niet beperkt tot) de arbeidswetgeving, inclusief de eventueel op klant dan wel inlener van toepassing zijnde CAO. In dat geval kan AZ de reeds aan klant voorgestelde kandidaten terugtrekken en aan een andere klant aanbieden.

 

Einde opdracht van rechtswege

Elke opdracht eindigt van rechtswege zodra het in de opdracht genoemde aantal kandidaten bij klant is geplaatst. Bij meerdere opdrachten tot werving en selectie van één klant kan AZ er voor kiezen een raamovereenkomst met de klant aan te gaan waaronder elke opdracht valt.

 

Aansprakelijkheid AZ

AZ is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten die op welke wijze dan ook niet blijken te voldoen aan de door klant gestelde eisen en verwachtingen of schade veroorzaken bij klant, tenzij die schade aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van AZ bij de selectie van de betreffende kandidaat.

Indien AZ toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen uit hoofde van opdracht van klant, vergoed AZ de aantoonbare directe schade van klant, welke schade gemaximeerd is op het geldelijke waarde van de opdracht ex BTW, zoals die blijkt uit de opdracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing van 01 mei 2021, en gewijzigd per 05 september 2021.

 

 

+31-(0)6-8558-1050
mail@az-recruitment.nl
Den Haag / The Hague, NL
www.az-recruitment.nl