Privacyverklaring

AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling en haar namen ("AZ Recruitment", “AZ Arbeidsbemiddeling” of "AZ") respecteert uw privacy en wij erkennen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verzamelen en dat wij in verband hiermee bepaalde verplichtingen hebben. AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling ondersteunt de diverse internationale en lokale privacywetten, en heeft procedures om aan de vereisten van deze wetten te voldoen.

In deze verklaring geeft AZ u informatie over het verzamelen, opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens van personen die onze websites gebruiken, onze arbeidsbemiddelings- en outsourcingsdiensten aanvragen of gebruiken, en van hen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (inclusief potentiële klanten), dienstverleners en leveranciers.

Wij moedigen u aan om deze informatie door te nemen zodat u kunt begrijpen hoe wij uw
persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Als wij in de loop van de tijd iets aan deze verklaring veranderen (de gegevens die wij verzamelen, hoe we die gebruiken of waarom we die gebruiken) markeren wij die wijzigingen in de sectie Wijzigingsoverzicht aan het einde van deze privacyverklaring en verschaffen wij er een duidelijke link gedurende redelijke tijd na de wijziging en voordat de wijziging van kracht wordt.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op:
E-mail: mail@az-recruitment.nl
Post: AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling,
Gedempte Burgwal 26-L
2512 BV Den Haag, Nederland

Inhoud:
1. Gegevens die wij verzamelen
2. Waarom wij uw gegevens gebruiken
3. Uw gegevens bewaren
4. Waar uw gegevens gedeeld kunnen worden
5. Uw rechten en opties
6. Cookies
7. Uw gegevens beschermen
8. Updates van deze privacyverklaring
9. Contact opnemen met AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling
10. Merken
11. Over ons & Jobs

 

1. Gegevens die wij verzamelen

AZ verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens om onze wervings-, indienstnemings-, outsourcing- en adviesdiensten te kunnen verschaffen. Wij verzamelen persoonsgegevens over personen die onze websites gebruiken, bij ons solliciteren naar banen of opdrachten, of arbeidsbemiddelingsdiensten bij ons afnemen via onze wervingsdiensten, werknemers en degenen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (inclusief potentiële klanten).

De meeste gegevens worden direct door u verschaft wanneer u contact met ons opneemt, een sollicitatie indient, een persoonlijk wervingsevenement bijwoont, via telefoongesprekken, contact met ons opneemt over onze diensten, of tijdens uw outsourcing- of arbeidsrelatie.

Wij verzamelen ook gegevens over mensen die in dienst zijn bij of worden ingeschakeld door onze klanten in verband met outsourcing- en adviesdiensten die wij aan deze klanten verlenen. Dit wordt in het algemeen verkregen door onze interacties met klanten, leveranciers en dienstverleners.

Wanneer u interacties hebt met een website of applicatie van AZ, verzamelen wij gegevens in verband met uw interacties met die dienst, bijvoorbeeld door cookies te gebruiken die op uw apparaat worden geplaatst.

Wij geven hieronder verdere bijzonderheden over de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, opslaan en gebruiken en de redenen waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

2. Waarom wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer:
- u ons toestemming hebt gegeven voor de relevante verwerkingsactiviteit voor de doeleinden waarover wij u geïnformeerd hebben. Wanneer dit het geval is, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken;
- het nodig is voor het uitvoeren van en het voldoen aan uw arbeidscontract of ander toepasselijk opdrachtcontract met ons of om maatregelen te nemen alvorens dit contract of een ander contract met u aan te gaan;
- wij uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voldoen aan verplichtingen krachtens arbeids-, sociale zekerheids-, sociale beschermings- en belastingwetgeving, voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gelijke kansen of in verband met wettelijke rechten bij ziekte of zwangerschap);
- bij uitzondering wanneer het nodig is voor vitale belangen van u of een andere persoon (bijvoorbeeld om risico op ernstige schade voor u of anderen te voorkomen); of
het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) mits onze rechtmatige belangen niet worden opgeheven door uw belangen of rechten die bescherming van uw gegevens vereisen.
Wij gebruiken speciale categorieën persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld medische gegevens) wanneer:
- u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wanneer dit het geval is, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken;
- wij dit moeten doen om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijv. in de context van arbeids-, sociale zekerheids- en sociale beschermingswetgeving, of voor een collectieve overeenkomst) bijvoorbeeld voldoen aan onze verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gelijke kansen of in verband met wettelijke rechten bij ziekte of zwangerschap;
- het nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
- het nodig is voor preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van uw werkcapaciteit, medische diagnose of het verlenen van gezondheidszorg (bijvoorbeeld in verband met verwijzingen en rapporten van beroepsgezondheid);
- wanneer het nodig is wegens een aanzienlijk openbaar belang, zoals voor controle van gelijke kansen;
- bij uitzondering wanneer het nodig is voor vitale belangen in verband met u of een andere persoon (bijvoorbeeld om risico op ernstige schade voor u of anderen te voorkomen) en wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven; of
- wanneer u de relevante persoonsgegevens al openbaar hebt gemaakt.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs menen dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens voor een afzonderlijk doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uitleggen op welke wettelijke grond wij dit mogen doen.

Rechtmatige belangen
Zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw persoonsgegevens soms gebruiken wanneer dit nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden). Dit omvat wanneer gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om:


- effectief beheer en bestuur van uw dienstbetrekking of opdracht, voorzieningen, beheer van het bedrijf en continuïteit van het bedrijf te verzekeren;
- te verzekeren dat onze bedrijfsmiddelen beschermd zijn, geheim worden gehouden en niet worden gebruikt voor ongepaste of onwettige doeleinden;
- gebruik door onbevoegden van onze systemen te voorkomen, aan het licht te brengen of te onderzoeken en te verzekeren dat wij aan de wet en onze beleidsregels voldoen;
- te verzekeren dat wij in geval van nood contact kunnen opnemen met u of uw familie;
- te controleren of u wettelijk gerechtigd bent om te werken, prestaties en disciplinaire en promotieprocessen te beheren;
- trainings- en ontwikkelingsvereisten te beheren;
- productontwikkeling en -verbetering te handhaven, samen met effectieve marketing via analyse en profilering voor zakelijke informatie;
- om te gaan met conflicten en ongevallen en juridisch of ander professioneel advies in te winnen;
- te voldoen aan de wetten en voorschriften van een ander land;
- fraude en financiële misdaad te voorkomen; en
- netwerk- en gegevensbeveiliging te verzekeren.

Als u verdere informatie wilt ontvangen over onze rechtmatige belangen zoals die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.
Nalaten informatie te verstrekken wanneer dit vereist is
Wanneer wij u om informatie verzoeken om u in dienst te kunnen nemen of te contracteren, of om een betrekking of passende baan voor u te vinden, en u ons niet de informatie geeft die wij als nodig beschouwen, zullen wij u niet goed kunnen helpen met uw verzoek aan AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling om werk, een betrekking, arbeidskrachten of passende baan voor u te vinden.

 

3. Uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is in verband met onze overeenkomst met u, om u de gevraagde diensten te verlenen, of voor andere noodzakelijke doeleinden zoals naleven van een wet, voorschrift of andere rechtsinstantie, of als de gegevens voor andere wettige doeleinden moeten worden bewaard, zoals audit, beveiliging, fraudepreventie, of het handhaven en beschermen van de rechten van AZ.

Bovendien blijven sollicitanten en personen wier taak is beëindigd, deel uitmaken van AZ’s talentpool zodat er mogelijk contact met hen kan worden opgenomen over andere werkgelegenheidskansen. Europese talentpools bewaren uw sollicitatiegegevens niet langer dan drie jaar. De gegevens van personen die zich buiten Europa bevinden, blijven bewaard in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke vereisten, maar in alle gevallen niet langer dan tien jaar. Waar van toepassing en indien en zodra u dit ons vraagt zal AZ uw informatie in reactie op een geverifieerd verzoek uit de talentpool verwijderen.

 

4. Waar uw gegevens gedeeld kunnen worden

AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling stelt de werknemers, werkgevers, allocatiebedrijven, agenten en leveranciers verantwoordelijk voor het handhaven van het vertrouwen dat u in ons stelt met uw persoonsgegevens.

Voor individuele personen deelt AZ de gegevens die nodig zijn om personeels- en outsourcingdiensten uit te voeren met andere entiteiten van AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling, klanten, leveranciers, of met dienstverleners die kunnen worden ingeschakeld om te helpen bij het beheren van de processen die nodig zijn om deze diensten verschaffen.

Het inschakelen van een klant, leverancier of dienstverlener is onderworpen aan gepaste contractuele eisen die het gebruik van uw gegevens voor ieder ander doel dan wat specifiek door AZ is aangegeven verbieden, en die ervoor zorgen dat er voldoende administratieve en technische beveiligingsmechanismen aanwezig zijn om gebruik, bekendmaking of toegang tot uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

 

5. Uw rechten en opties

Wij respecteren uw recht op toegang tot en controle over uw gegevens. De hoeveelheid persoonsgegevens die u moet verschaffen wanneer u ons om onze diensten verzoekt, komt overeen met het belang van AZ om onze diensten aan u te verschaffen. AZ voldoet aan de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.
U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen of te verwijderen (het recht om ‘vergeten te worden’).

 

6. Cookies

Wij noteren het aantal bezoekers aan de relevante secties van onze website en traceren de beweging tussen de secties door middel van 'cookies'.
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie bevatten, die op uw computer worden geplaatst en die automatisch naar uw apparaat worden gedownload om u te herkennen als iemand die onze website al eerder heeft bezocht. Wij gebruiken cookies die uw browser of apparaat identificeren. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen ze informatie over hoe u die gebruikt en slaan die op.
AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling gebruikt alleen de noodzakelijke cookies.

 

7. Uw gegevens beschermen

AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beveiligd.

Wij controleren regelmatig de industrienormen voor het beveiligen van gegevens, en gaan onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingspraktijken na om te bepalen hoe verlies, misbruik, wijziging, toegang door onbevoegden, vernietiging of bekendmaking van uw persoonsgegevens het best kan worden voorkomen.

Alle persoonsgegevens die naar ons worden gezonden, per brief of via e-mail, kan onderweg onbeveiligd zijn en wij kunnen de aflevering ervan niet garanderen.
Wachtwoorden moeten vertrouwelijk worden gehouden en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. AZ vraagt niet naar uw wachtwoord.
Datalekken melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Updates van deze privacyverklaring

AZ kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, neem hem dus regelmatig door.

Als we belangrijke wijzigingen aan onze privacyverklaring aanbrengen, kunnen wij u hiervan ook op andere manieren van op de hoogte stellen voordat de wijzigingen ingaan, zoals door een bericht van deze wijzigingen opvallend op onze websites te posten, de wijziging aan te kondigen via onze online portals, of door rechtstreeks contact met u op te nemen.

Als u toegang wenst te krijgen tot eerdere versies van deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op mail@az-recruitment.nl.

 

9. Contact AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, als u een van uw rechten volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswet wilt uitoefenen, of als u meent dat AZ zich niet aan deze privacyverklaring heeft gehouden, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op mail@az-recruitment.nl. Bovendien kunnen individuele personen contact opnemen met AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling:
AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling
ATTN: Privacy Officer
Gedempte Burgwal 26-L
2512 BV, Den Haag Nederland
(https://www.facebook.com/AZ-Recruitment-Arbeidsbemiddeling-100368781762012)
(https://www.linkedin.com/company/az-recruitment/)
(https://www.instagram.com/az.recruitment/)

 

10. Merken

Brandname: “AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling”

“AZ Recruitment” and “AZ Arbeidsbemiddeling”
Merknummer: 1428689
Type: Beeldmerk met woordelementen
Basis: Benelux
Dagtekening: 04-11-2020
Vervaldatum: 04-11-2030
Status Merk: ingeschreven
Classificatie van de beeldelementen:
CFE 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11
Klasse-opsomming: 35

 

11. Over ons

About us (https://az-recruitment.nl/about-us/)
Services (https://az-recruitment.nl/services/)
Contact (https://az-recruitment.nl/contact-us/)

JOBS
Jobs (https://az-recruitment.nl/jobs/)
Copyright: AZ Recruitment & Arbeidsbemiddeling, 2021